Beperking van de risico’s
Veiligheid is een belangrijk aspect, niet alleen voor uzelf maar ook zeker voor uw eigen financieel vermogen. Omega Vastgoed Nederland is op de hoogte van de meest actuele bouwplannen in Nederland en heeft de expertise in huis om u alleen de meest toekomstbestendige percelen aan te kunnen bieden. Daarnaast wordt u middels een notariële akte dus ook daadwerkelijk eigenaar van uw eigen stuk grond. Zo kan de aankoop van grond ook voor de particulier veilig en interessant zijn.

Uw eigendom via notaris
Wanneer u via Omega Vastgoed Nederland grond aankoopt bent u er altijd van verzekerd dat de grond in uw eigendom komt. Hierdoor zult u geen eventuele nadelen ondervinden van risicovolle bedrijfsacties of van een eventueel faillissement van derden.

Risico’s van grond aankopen
Het belangrijkste risico dat u loopt is dat er geen partij is die de grond koopt tegen het door u en/of ons gewenste bedrag. Hierdoor bestaat de kans dat de grond in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien. Het risico zal in beginsel niet groter zijn dan het bedrag gemoeid met de aankoop van de grond.

Er bestaat het risico dat de waarde van de grond, als landbouwgrond of als bouwgrond daalt of onvoldoende stijgt als gevolg van bijvoorbeeld: een tegenvallende economische groei, een afname van de vraag naar woonruimte en bedrijfsruimte, een toename van het aanbod van woonruimte en bedrijfsruimte, stijgende hypotheekrente, de financierbaarheid van woningen en bedrijfsruimte of veranderingen in (fiscale) regelgeving met betrekking tot de eigen woning of bedrijfsruimte.

De grond is niet verhandelbaar via een gereglementeerde markt, waardoor de groep van potentiële kopers beperkt is. Dit geeft een beperking in de mate van verhandelbaarheid van de grond, waardoor de kans aanwezig is dat de grond niet op het gewenste moment en/of niet tegen de gewenste prijs kan worden verkocht.

Ook is het mogelijk dat er, buiten de afwezigheid van de mogelijkheid om op een gereguleerde markt te verhandelen, geen belangstelling bestaat voor grond of dat de geboden prijs zo laag is dat grond zonder rendement of met verlies moet worden verkocht.

Nadat u de grond heeft gekocht en geleverd heeft gekregen, dient u zelf voor het beheer van de grond zorg te dragen. Teneinde er zeker van te zijn dat u de verplichting met betrekking tot het beheer nakomt is er in de koopovereenkomst en overigens ook in de leveringsakte een boeteclausule opgenomen.